Facebook pixel goes here

PLATFORMOS NAUDOJIMO SUTARTIS

BENDROSIOS PLATFORMOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudodamiesi Platforma, Jūs, t. y. Prenumeratorius, įsipareigojate laikytis šių Platformos naudojimo sutarties sąlygų (Sutartis). Sutartis taikoma tiek Bandomuoju laikotarpiu, tiek ir Prenumeratos laikotarpiu.

 • SĄVOKOS

Žemiau nurodytos sąvokos, turi tokią reikšmę:

„ADTS“asmens duomenų tvarkymo sąlygos, aktuali jų redakcija pasiekiama adresu https://teamgate.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-salygos/.
„Asmens Duomenys“asmens duomenys, kaip tai apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679.
„Bandomasis laikotarpis“ laikotarpis, kurio metu TEAMGATE suteikia teisę Prenumeratoriui išbandyti Platformą nemokamai. Bandomuoju laikotarpiu prieinama Platformos versija gali turėti mažiau funkcijų nei mokama Platformos versija, pasiekiama Prenumeratos laikotarpiu.
„Bendrosios sąlygos“šios Bendrosios Platformos naudojimo sąlygos, aktuali jų redakcija pasiekiama adresu https://teamgate.lt/bendrosios-naudojimosi-salygos/.
„Duomenys“bet kokie duomenys ir informacija, kuriuos Prenumeratorius ar jo Vartotojas įkėlė, padarė prieinamais ar naudoja Platformoje. Duomenų sąvokos apibrėžimas apima ir Asmens duomenis.
„Intelektinė nuosavybė“TEAMGATE idėjos, koncepcijos, know-how, žinios, metodai, metodologijos, architektūra, kompiuterines programinės įrangos sistemos, duomenų modeliai, techniniai duomenys, procesai, dizainas, kodai, komercinės paslaptys ir verslo informacija, konfidenciali informacija, taip pat fiziniai ir elektroniniai dokumentai, kuriuose užfiksuotas Turinys.
„Kitas Turinys“ bet kokie trečiųjų šalių duomenys, kuriuos tokios trečiosios šalys padarė prieinamus Platformoje. Į Kito turinio apibrėžimą nepatenka duomenys, kurie pagal šios Sutarties sąlygas yra laikomi Duomenimis ir Turiniu.
„Kritinis incidentas“Platformos veikimo sutrikimas, dėl kurio daugiau nei vienas Vartotojas negali naudotis Platforma ir dėl kurio sustoja Prenumeratoriaus verslo procesai, kurių tikslais Prenumeratorius naudoja Platformą.
„Mobilioji aplikacija“aplikacija, sudaranti sąlygas naudotis Platforma per mobilųjį įrenginį. Mobiliąja aplikacija pasiekiama Platformos versija gali turėti mažiau funkcijų ar įrankių.
„Mokėjimai“Prenumeratos mokestis ir kiti mokėjimai, kuriuos Prenumeratorius įsipareigoja mokėti TEAMGATE.
„Mokėjimo sąlygos“Mokėjimo intervalas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo metodas ir kitos mokėjimo sąlygos.
„Mokėjimų tvarkytojas“TEAMGATE naudojama trečiosios šalies integruota mokėjimo sistema, kurios priemonėmis Prenumeratorius gali atlikti Mokėjimus.
„Nekritinis incidentas“Platformos veikimo sutrikimas, dėl kurio vienas ar daugiau Vartotojų negali naudotis Platforma, tačiau dėl tokio sutrikimo nesustoja Prenumeratoriaus verslo procesai, kurių tikslais Prenumeratorius naudoja Platformą
„Paskyra“paskyra, per kurią Prenumeratorius naudojasi Platforma.
„Paslaugų lygio susitarimas“Paslaugų lygio susitarimas, pateiktas Specialiosiose sąlygose.
„Paslaugų neprieinamumas“ (angl. downtime)laikotarpis, kurio metu nėra galimybės naudotis Platforma.
„Platforma“TEAMGATE CRM programa, įskaitant susijusius pagrindinius serverius ir programinę įrangą. Platforma gali būti prieinama per Tinklapį ar Mobiliąją aplikaciją.
„Prenumerata“Prenumeratoriaus teisė, prisijungus per Paskyrą, naudotis Platforma Bandomuoju laikotarpiu ir / ar Prenumeratos laikotarpiu.
„Prenumeratorius“klientas, kuriuo gali būti tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo. Visais atvejais laikoma, kad Prenumeratorius šią Sutartį sudaro verslo tikslais.
„Prenumeratos laikotarpis“laikotarpis, kurio metu Prenumeratorius turi teisę už Prenumeratos mokestį naudotis Platforma.
„Prenumeratos planas“TEAMGATE siūlomi skirtingi Prenumeratos planai, suteikiantys teisę naudotis skirtingu Platformos funkcijų rinkiniu. Prenumeratos planas galioja visą Prenumeratos laikotarpį. Su siūlomais Prenumeratos planais galite susipažinti Tinklapyje. Prenumeratoriaus įsigytas Prenumeratos planas nurodytas Specialiosiose Sąlygose. 
„Privatumo politika“ taikoma TEAMGATE Privatumo politika, aktuali jų redakcija pasiekiama adresu https://www.teamgate.lt/naudojimosi-salygos/
„Specialiosios Sąlygos“individualios Sutarties sąlygos.
„Sutartis“ši Platformos naudojimo sutartis, kurią sudaro dokumentai, nurodyti 3.1 punkte.
„Šalis / Šalys“Sutarties šalys, t. y. TEAMGATE ir Prenumeratorius, atskirai arba kartu.
TEAMGATE priklausomai nuo konteksto, TEAMGATE LTD arba TEAMGATE, UAB.
TEAMGATE LTD uždaroji akcinė bendrovė, registruota Anglijos bei Velso įmonių registre, bendrovės numeris 9213116. Kontaktiniai duomenys: registruotas buveinės adresas: 11 Cundy Road, Londonas E16 3DJ, Jungtinė Karalystė; el. paštas: [email protected] .
TEAMGATE UAB uždaroji akcinė bendrovė, registruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302902842. Kontaktiniai duomenys: registruotas buveinės: 16A J. Jasinskio g., Vilnius LT-03163, Lietuvos Respublika; el. paštas: mailto: [email protected] .
„Tinklapis“https://www.teamgate.com ar jo subdomenai, ar domenai, turintys identišką pagrindinių domenų pavadinimą, kuris priklauso ir yra naudojamas TEAMGATE.
„Turinys“Intelektinė nuosavybė, kiti TEAMGATE duomenys, rezultatai, kita informacija naudojami / prieinami Platformoje. Turinio sąvokos apibrėžimas neapima Duomenų. 
„Vartotojas(ai)“fizinis asmuo / fiziniai asmenys, kuriems Prenumeratorius suteikė teisę naudotis Platforma per Paskyrą. Vartotojų skaičius nurodytas Specialiosiose sąlygose.
 • SUTARTIES DALYKAS

Ši Sutartis nustato naudojimosi Platforma sąlygas. Papildomų modifikacijos paslaugų (jei tokios įsigyjamos), teikimo sąlygos nustatomos atskirose Techninėse specifikacijose, kurios laikomos Specialiųjų sąlygų priedais.

 • SUTARTIES SUDARYMAS
 • Sutartį sudarantys dokumentai

Tarp Šalių sudaromą Sutartį sudaro žemiau išvardinti dokumentai (dokumentai išvardinti pagal jų prioritetą):

 1. Specialiosios sąlygos;
 2. Bendrosios Sąlygos;
 3. ADTS;
 4. Privatumo politika ir kiti dokumentai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalimi.
  1. Reikalavimai Prenumeratoriui ir jo patvirtinimai
   1. Prenumeratoriumi gali būti:
 • fizinis asmuo, kuris / kuri, pagal taikytiną teisę (kaip nurodyta 11.1 punkte), yra veiksnus asmuo;
 • juridinis asmuo, kuris yra tinkamai įregistruotas ir turi visišką teisnumą, o jo vardu Sutartį pasirašantis atstovas yra tinkamai įgaliotas tai padaryti.
 • Sutarties sudarymo būdai
   1. Sutartis gali būti sudaryta:
 • Internetu: Prenumeratorius, vadovaudamasis registracijos proceso nurodymais, užpildo Tinklapyje / Mobiliojoje aplikacijoje pateikiamas registracijos formas, arba:
 • Fiziškai pasirašant Sutartį: Prenumeratorius ir TEAMGATE fiziškai pasirašo Sutartį, t. y. Specialiąsias sąlygas. Sutartis gali būti pasirašyta apsikeičiant pdf ar elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais.
  1. Sutartį TEAMGATE vardu pasirašo TEAMGATE UAB arba TEAMGATE LTD, priklausomai nuo Prenumeratoriaus buveinės ir Sutarties pasirašymo būdo:
Prenumeratoriaus buveinė:Sutartis bus pasirašoma:TEAMGATE vardu Sutartį sudarys:
LietuvaInternetu / Fiziškai pasirašant SutartįTEAMGATE UAB
Kita jurisdikcijaFiziškai pasirašant SutartįTEAMGATE UAB
Kita jurisdikcijaInternetu TEAMGATE LTD

 

 • PLATFORMOS NAUDOJIMAS

Trumpas Platformos aprašymas pateiktas 1 priede.

 • Platformos naudojimas Bandomuoju laikotarpiu

TEAMGATE gali leisti Prenumeratoriui naudotis Platforma Bandomuoju laikotarpiu. Bandomasis laikotarpis prasideda, kai Prenumeratorius susikuria Paskyrą. Bandomasis laikotarpis baigiasi, kai: i) pasibaigia Bandomojo laikotarpio terminas. Apie pasibaigusį Bandomojo laikotarpio terminą Prenumeratorius informuojamas atskiru TEAMGATE pranešimu; arba ii)  Šalys sudaro Specialiąsias sąlygas dėl Platformos naudojimo Prenumeratos laikotarpiu..

 • Platformos naudojimas Prenumeratos laikotarpiu

Prenumeratos laikotarpiu Prenumeratorius Platforma naudojasi įsigytame Prenumeratos plane nustatytomis sąlygomis. Prenumeratos laikotarpiu už naudojimąsi Platforma mokamas Prenumeratos mokestis.

  1. Paskyra
   1. Platforma galima naudotis tik per Paskyrą.
   2. Paskyroje Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalaujamą informaciją apie Prenumeratorių ir Vartotoją(-us) (Registracijos duomenys). Registracijos duomenys turi būti teisingi, tikslūs ir išsamūs.
   3. Draudžiama Paskyras kurti naudojant „robotus“ (angl. „bots“) ar kitas automatines priemones.
   4. Užbaigus registraciją, Prenumeratorius gaus TEAMGATE patvirtinimą el. paštu. Gavus patvirtinimą, Prenumeratorius gali paskirti savo Vartotoją(-us).
 • Vartotojas(-ai)
   1. Prenumeratorius gali paskirti kelis vienos Paskyros Vartotojus. Vartotojas turi būti veiksnus asmuo (kaip reikalaujama pagal taikytiną teisę, žr. 11.1 punktą). 
   2. Aiškumo tikslais Šalys patvirtina, kad Sutarties privalo laikytis kiekvienas Vartotojas.
 • Prisijungimo duomenys
   1. Prenumeratorius ir Vartotojai privalo susikurti individualius prisijungimo duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį. TEAMGATE nesuteiks jokių prisijungimo duomenų, išskyrus atvejus, jei Prenumeratorius / Vartotojai prarastų savo prisijungimo duomenis; tokiu atveju TEAMGATE suteiks laikinus prisijungimo duomenis, kurie turi būti pakeisti nedelsiant po to, kai sėkmingai prisijungiama prie Paskyros.
   2. Jungdamiesi prie Paskyros, Prenumeratorius ir Vartotojai privalo naudoti savo individualius prisijungimo duomenis. Prisijungimo duomenys yra konfidencialūs, draudžiama jais naudotis keliems asmenims. TEAMGATE neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad prisijungimo duomenys buvo prarasti ar netinkamai naudojami.
 • Paskyros naudojimas
  1. Kiekvieną kartą prisijungus prie Paskyros, Prenumeratorius ir kiekvienas Vartotojas patvirtina, kad:
   1. Registracijos duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Prireikus, Registracijos duomenys atnaujinami;
   2. Prenumeratorius yra suteikęs teisę Vartotojui naudotis Paskyra.

TEAMGATE laiko, kad aukščiau pateikti patvirtinimai yra teisingi. TEAMGATE neprivalo, tačiau gali, tikrinti šių patvirtinimų teisingumą.

 1. Pasibaigus naudojimo sesijai, Prenumeratorius ir Vartotojai privalo atsijungti nuo Paskyros.
 2. Prenumeratorius ir Vartotojas privalo nedelsiant informuoti TEAMGATE, jei:
  1. tretieji asmenys, neturintys tokios teisės, pasinaudoja jo Paskyra;
  2. paviešinami, prarandami, neleistinai panaudojami prisijungimo duomenys; neleistinai panaudojama Paskyra; įvyksta bet koks kitas saugumo pažeidimas;
  3. Vartotojas netenka teisės naudotis Paskyra (pvz., pasikeitus pareigoms, pasibaigus darbo santykiams).
 • Elgesio taisyklės
  1. Prenumeratorius įsipareigoja Platformą naudoti tik tokiems tikslams, kurių patenkinimui ji buvo sukurta. Įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratoriui draudžiama:
   1. Platformą naudoti bet kokiu neteisėtu, viešajai tvarkai, etikai, gerai moralei prieštaraujančiu tikslu;
   2. naudojant Platformą pažeisti kitų asmenų privatumą, siųsti jiems reklama, brukalus (angl. „spam“), kitą informacija, kai tokie veiksmai neatitinka taikytinos teisės reikalavimų;
   3. naudojant Platformą sukelti pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, jo saugumui, vientisumui ar riboti kitų subjektų galimybę naudotis Platforma (tai apima draudimą Platformos priemonėmis naudoti programinės įrangos virusus ar kitus kompiuterinius kodus, failus ar kenkėjiškas programas ar komponentus, kurių tikslas pertraukti, sunaikinti ar apriboti tinkamą bet kurios kompiuterinės programinės įrangos, aparatinės ir / ar telekomunikacijų įrangos veikimą);
   4. pažeisti TEAMGATE, kaip Platformos autoriaus, turtines ir neturtines teises, gauti / bandyti gauti / kopijuoti bet kokį pirminį kodą, algoritmus, kitaip pažeisti TEAMGATE teises į Intelektinę nuosavybę; naudoti Platformą, turint tikslą stebėti jos prieinamumą ar funkcionavimą, ar kitais konkuravimo tikslais.
  2. Jei Prenumeratorius ir / ar Vartotojai ketina atlikti žemiau nurodytus veiksmus, jie privalo ne vėliau kaip likus 7 dienos iki tokių veiksmų atlikimo gauti rašytinį TEAMGATE sutikimą:
   1. parduoti, perparduoti, nuomoti, licencijuoti, platinti, tiekti, atskleisti ar kitaip suteikti visišką ar dalinę prieigą prie Platformos tretiesiems asmenims;
   2. naudotis Platformą programomis, kurios siunčia automatinius paklausimus bei užklausas;
   3. sukurti sąsajas tarp Platformos ir Prenumeratoriaus / bet kokio trečiojo asmens sistemos.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad internetas yra pasaulinis tinklas, Prenumeratorius ir Vartotojai įsipareigoja laikytis visų deramo elgesio internete taisyklių, taikomų Duomenų ir Platformos naudojimo reikalavimų, taip pat visų taikytinų teisės aktų reikalavimų, susijusių su eksportuojamų techninių duomenų perdavimu iš šalies ar Prenumeratoriaus jurisdikcijos.
 • MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAS
 • Prenumeratos mokestis
    1. Mokėtinas Prenumeratos mokestis priklauso nuo įsigyjamo Prenumeratos plano. Mokėjimo sąlygos numatytos Specialiosiose sąlygose. Prenumeratos mokestis pradedamas mokėti iškart prasidėjus Prenumeratos laikotarpiui. Elektroninės sąskaitos Prenumeratoriui bus pateikiamos Platformos priemonėmis.
    2. Jei Prenumeratos laikotarpiu turimą Prenumeratos planą Prenumeratorius pakeičia:
     1. aukštesnio lygio planu, didesnis (naujas / papildomas) Prenumeratos mokestis įsigalioja nedelsiant, o skirtumas pro rata pagrindu paskirstomas likusiam einamajam Prenumeratos laikotarpiui;
     2. žemesnio lygio planu, Prenumeratos mokesčio korekcijos įsigalios tik pasibaigus einamajam Prenumeratos laikotarpiui.
    3. TEAMGATE pasilieka teisę keisti Prenumeratos sąlygas, įskaitant ir teisę keisti Prenumeratos mokestį; pridėti bet kokius naujus Mokėjimus; apmokestinti anksčiau nemokamas Platformos funkcijas. Tokie pakeitimai įsigalioja tik pasibaigus Prenumeratoriaus įsigytam Prenumeratos laikotarpiui (pvz., jei įsigytas Prenumeratos laikotarpis yra 1 mėnuo, tai prasidėjus naujam mėnesiui, taikomos pakeistos sąlygos ir pan.).
 • Atliktų Mokėjimų grąžinimas
    1. Pareiga vykdyti Mokėjimus yra neatšaukiama, atlikti Mokėjimai nėra grąžinami. Tai taikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Prenumeratorius:
     1. nesinaudoja Platforma apmokėtu Prenumeratos laikotarpiu arba naudojosi ja tik iš dalies (pvz., paskiria mažiau Vartotojų, nei numatyta Prenumeratos plane, deaktyvuoja dalį Vartotojų, ir kt.);
     2. pakeitė taikomą Prenumeratos planą į naują planą, kitaip pašalino dalį mokamų Prenumeratos funkcijų;
     3. nesant TEAMGATE kaltės, nutraukė Sutartį prieš terminą.
 • Mokėjimo metodai
    1. Mokėjimai gali būti atlikti 2 Mokėjimo metodais:
 • atsiskaitymas kreditine kortele – Mokėjimus tvarko Mokėjimų tvarkytojas. Prenumeratorius Mokėjimų tvarkytojui suteikia teisę mokėtinų Mokėjimų sumas nuskaičiuoti iš Prenumeratoriaus kreditinės kortelės. Šią Mokėjimų tvarkytojo teisę Prenumeratorius gali atšaukti pakeisdamas pasirinktą Mokėjimo metodą. Pasirinkus šį Mokėjimo metodą Prenumeratoriui taip pat taikomos Mokėjimų tvarkytojo sutartyse numatytos sąlygos. TEAMGATE neatsako už Mokėjimų tvarkytojo klaidas, padarytas tvarkant Prenumeratoriaus mokėtinus Mokėjimus. TEAMGATE pasilieka teisę ištaisyti bet kokias Mokėjimų tvarkytojo padarytas klaidas, net ir tuo atveju, jei Mokėjimų tvarkytojas jau nuskaitė lėšas iš Prenumeratoriaus kreditinės kortelės. Mokėjimų tvarkytojo suteiktų paslaugų kainą (jei taikoma) sumoka Prenumeratorius; ir 
 • bankiniu pavedimu – Mokėjimus tvarko Prenumeratorius ir juos atlieka bankiniais pavedimais.
    1. Pasirinktą Mokėjimo metodą Prenumeratorius gali pakeisti Paskyroje. Mokėjimo metodo pakeitimai galioja tik ateityje mokėtiniems Mokėjimams.
 • Valiuta, Mokesčiai ir Papildomi mokėjimai
    1. Mokėjimai gali būti atliekami: eurais (EUR), svarų sterlingais (GBP) arba JAV doleriais (USD). Taikomą valiutą pasirenka Prenumeratorius, nurodydamas ją Specialiosiose sąlygose.
    2. Už naudojimąsi Platforma, vadovaujantis atitinkamoje jurisdikcijoje taikytinais teisės aktais ar kompetentingų institucijų sprendimais, Prenumeratorius gali būti apmokestintas mokesčiais, įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo, pridėtinės vertės, pajamų, naudojimosi mokesčiais ar kitais mokesčiais ir / ar rinkliavomis (Mokesčiai). Į Mokėjimus tokie Mokesčiai nėra įskaičiuoti. Pareigą sumokėti tokius Mokesčius turi Prenumeratorius. Jei bet kuriuo metu Mokesčius už Prenumeratorių sumokėtų TEAMGATE, Prenumeratorius turi visa apimti atlyginti tokias TEAMGATE patirtas išlaidas.
    3. Papildomos paslaugos / konsultacijos, pvz., ištrintų ir / ar kitaip prarastų Duomenų, jei tokią galimybę TEAMGATE turi, atstatymas, Duomenų importavimas į Platformą ar sinchronizavimas; Prenumeratos plano pakeitimai; kiti veiksmai, gali būti papildomai apmokestinti (Papildomi mokėjimai). Į Mokėjimus tokie Papildomi mokėjimai nėra įskaičiuoti. Kai jie taikomi, Papildomus mokėjimus sumokėti privalo Prenumeratorius.
 • DUOMENYS IR KITAS TURINYS
 • Duomenys
    1. Prenumeratorius yra visiškai atsakingas už Platformoje naudojamus Duomenis ir prisiima visą su tuo susijusią riziką. Prenumeratorius užtikrina, kad jis ir jo Vartotojai Duomenis rinktų, saugotų ir naudotų teisėtai.
    2. TEAMGATE neprisiima atsakomybės dėl Duomenų, kuriuos Prenumeratorius surinko, saugojo, naudojo ar įtraukė į Platformą. Jei TEAMGATE gautų bet kokias pretenzijas šiuo klausimu, Prenumeratorius apsaugos TEAMGATE nuo bet kokios žalos, kaip numatyta 10.3 punkte. 
    3. Keičiant Prenumeratos planą žemesnio lygio planu, mažėja Platformos funkcionalumai. Tokiu atveju dalis Duomenų Prenumeratoriui gali tapti neprieinamais. TEAMGATE neprisiima atsakomybės dėl to, kad pasirinkus žemesnį Prenumeratos planą, Prenumeratorius neteko prieigos prie dalies Duomenų. Tokiais TEAMGATE Duomenis saugo 8.2.8 punkte nustatytą terminą. Gavus Prenumeratoriaus prašymą, TEAMGATE gali atstatyti ir perduoti Duomenis Prenumeratoriui. Duomenų atstatymui ir perdavimui Prenumeratoriui taikomos 5.4.3 punkte nustatytos sąlygos.
 • Kitas turinys
    1. Naudojantis Platforma, Prenumeratorius gali prieiti prie įvairaus Kito turinio. Bet koks Kitas turinys Platformoje yra pateikiamas „toks, koks jis yra“ ir „toks, koks pateiktas“. TEAMGATE neprisiima atsakomybės už Kitą turinį ar bet kokius nuostolius / žalą, patirtą dėl to, kad Prenumeratorius naudojosi Kitu turiniu. 
    2. Prenumeratorius įsipareigoja nenaudoti Kito turinio neturėdamas asmens, kuriam jis priklauso, rašytinio sutikimo.
 • ASMENS DUOMENYS
   1. Asmens duomenys, kurių atžvilgiu TEAMGATE veikia kaip duomenų valdytojas, bus tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Asmens duomenų rūšys, kurias TEAMGATE tvarkys kaip duomenų valdytojas, yra nurodytos Privatumo politikoje. Naudodami Platformą, Prenumeratorius ir Vartotojas(-ai) patvirtina, kad jie yra susipažinę su Privatumo politika.
   2. Asmens duomenų, kurie nenurodyti 7.1.1 punkte (įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratoriaus klientų Asmens duomenimis), atžvilgiu TEAMGATE bus duomenų tvarkytojas. Veikdamas kaip Asmens duomenų tvarkytojas, TEAMGATE Asmens duomenis tvarkys vadovaujantis ADTS nustatyta tvarka. 
   3. Sudarydamas Sutartį, Prenumeratorius sutinka, kad: (i) TEAMGATE gali tvarkyti Prenumeratoriaus / jo darbuotojų ir atstovų (jei taikoma) el. pašto adresus TEAMGATE panašių produktų / paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, kad TEAMGATE siųstų naujienlaiškius, pasiūlymus, apklausas, pakvietimus į renginius ir kt.). Toks sutikimas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir 1 metus po Sutarties pasibaigimo / nutraukimo; (ii) TEAMGATE perduotų Prenumeratoriaus / jo darbuotojų ir atstovų (jei taikoma) kontaktinius duomenis (el. pašto adresus, tel. Nr.) bendrovėms, priklausančioms BLUE BRIDGE įmonių grupei (tikslus sąrašas pateiktas https://www.bluebridge.lt/kontaktai/). Nurodytos bendrovės tokius Asmens duomenis galės tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, galės siųsti naujienlaiškius, pasiūlymus, apklausas, pakvietimus į renginius ir kt.). Prenumeratorius turi teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą, vadovaudamasis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 • GALIOJIMAS. SUSTABDYMAS. NUTRAUKIMAS.
 • Sutarties galiojimas ir pratęsimai

Sutartis galioja visą Bandomąjį laikotarpį ir / ar Prenumeratos laikotarpį. Sutartis gali būti pratęsta Šalių susitarimu. Apie pageidavimą pratęsti Sutartį Prenumeratorius privalo informuoti TEAMGATE likus ne mažiau kaip 30 dienų iki einamojo Prenumeratos laikotarpio pabaigos. Iki Sutarties galiojimo pabaigos Šalims nesusitarus dėl jos pratęsimo sąlygų, laikoma, kad Sutarties galiojimas pasibaigė.

Sustabdymas

 1. TEAMGATE turi teisę savo nuožiūrą ir be išankstinio pranešimo Prenumeratoriui, sustabdyti Paskyrą, jei Prenumeratorius ir / ar Vartotojas:
  1. pažeidžia Sutartį ar / ir taikytinos teisės reikalavimus;
  2. daugiau kaip 30 dienų vėluoja sumokėti bet kurį Mokėjimą arba bent 3 iš eilės Mokėjimų tvarkytojo bandymai nuskaityti lėšas nuo Prenumeratoriaus kreditinės kortelės yra nesėkmingi;
  3. pateikia neteisingus, netikslius ar neišsamius Registracijos duomenis (ar TEAMGATE turi pagrindą įtarti, kad taip yra);
  4. jei Paskyra, už kurią Prenumeratos mokestis (iš dalies / visa apimtimi) nesumokėtas, yra bent 30 dienų neaktyvi. Kai Paskyra turi kelis Vartotojus, laikoma, kad Paskyra yra aktyvi, jei bent vienas Vartotojas ja naudojasi.
 2. Sustabdžius Paskyrą, TEAMGATE apie tai informuos Prenumeratorių ir nurodys terminą, per kurį Prenumeratorius privalo pašalinti trūkumus dėl kurių Paskyra buvo sustabdyta.
 • Nutraukimas
   1. Prenumeratorius turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu informavęs TEAMGATE ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Toks pranešimas turi būti pateiktas el. paštu adresu [email protected].
   2. Apie tai raštu informavus Prenumeratorių ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, TEAMGATE turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį, jei TEAMGATE nusprendė nutraukti Platformos veiklą. Tokiu atveju, TEAMGATE grąžins Prenumeratoriui iš anksto sumokėtus Mokėjimus, grąžintinų Mokėjimų suma bus proporcinga po Sutarties nutraukimo likusiam Prenumeratos laikotarpiui.
   3. TEAMGATE turi teisę nedelsiant, be išankstinio pranešimo Prenumeratoriui, nutraukti Sutartį:
    1. jei priežastys, išvardintos 8.1.1 punkte, nėra pašalinamos per TEAMGATE nustatytą terminą;
    2. jei įsiteisėja teismo sprendimas iškelti bankroto bylą Prenumeratoriui;
    3. vykdant teisėsaugos ar kitų valdžios institucijų nurodymą;
    4. atsiranda kitų Sutartyje numatytų priežasčių.
   4. Be aukščiau nurodytų pagrindų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jei kita Šalis pažeidžia Sutartį ir tokio pažeidimo ji neištaiso / nepašalina per 30 kalendorinių dienų nuo nukentėjusios Šalies pretenzijos gavimo dienos.
 • Sutarties nutraukimo / pasibaigimo pasekmės
  1. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, TEAMGATE ištrins (panaikins) Paskyrą.
  2. Duomenis, saugomus Paskyroje, TEAMGATE saugos 75 dienas nuo Sutarties nutraukimo / pasibaigimo. Suėjus šiam terminui, TEAMGATE gali Duomenis negrįžtamai ištrinti. TEAMGATE netrins tų Duomenų, saugomų Paskyroje, kuriuos ji, pagal taikytiną teisę, privalo tvarkyti ir po Sutarties nutraukimo / pasibaigimo.
  3. Prenumeratorius turi teisę per 8.2.7 punkte nustatytą terminą pats parsisiųsti Duomenis iš Paskyros arba kreiptis į TEAMGATE, prašant jam pateikti Duomenų kopiją. TEAMGATE tokius laiku pateiktus prašymus patenkina per 10 darbo dienų nuo jų gavimo. Duomenys perduodami .XLS ar kitu visuotinai pripažintu formatu.
  4. TEAMGATE neprisiima atsakomybės prieš Prenumeratorių ar trečiuosius asmenis dėl to, kad Prenumeratorius tinkamai ir laiku nepasinaudojo 8.2.8 p. numatyta teise ir Duomenys buvo negrįžtamai ištrinti.
  5. Bendrųjų sąlygų 5, 6, 9, 10 ir 11 skyriaus nuostatos lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo / pasibaigimo. 
 • INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
   1. Visos teisės (įskaitant autoriaus, intelektines, pramonines teises) į Intelektinę nuosavybę, pasiekiamą Tinklapyje, Platformoje, Turinyje, priklauso TEAMGATE.
   2. Prenumeratos laikotarpiu, TEAMGATE suteikia teisę Prenumeratoriui ir / ar Vartotojams naudotis Platforma verslo tikslais. Platforma privalo būti naudojama laikantis Sutarties nuostatų ir tiems tikslams, kuriuos patenkinti Platforma buvo sukurta. Neatsižvelgiant į įvykdytus Mokėjimus, Prenumeratoriui ir / ar Vartotojams nėra suteikiamos jokios ir jie neįgyja jokių Intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisės į Tinklapį, Platformą, Turinį.
 • ATSAKOMYBĖ IR JOS RIBOJIMAS. TEAMGATE APSAUGA NUO ŽALOS
 • Atsakomybės netaikymo atvejai

Prenumeratorius supranta ir aiškiai sutinka su tuo, kad:

 1. Platformą Prenumeratorius naudoja savo rizika. Platforma Prenumeratoriui prieinama „tokia, kokia ji yra“ ir „tokia, kokia ji prieinama“.
 2. TEAMGATE, patronuojanti įmonė, patronuojamos įmonės, filialai, pareigūnai, vadovai, akcininkai, darbuotojai, agentai, advokatai, partneriai, licenciarai ir kiti atstovai (toliau kartu „TEAMGATE ir susiję asmenys“) nesuteikia jokių garantijų, kad:
  1. Platformos ir bet kokios per ją pasiekiamos paslaugos, informacijos ar kitų duomenų kokybė atitiks Prenumeratoriaus reikalavimus ir lūkesčius;
  2. prieiga prie Platformos bus nepertraukiama, savalaikė, saugi ar be klaidų, nekritinių / kritinių incidentų;
  3. rezultatai, gauti naudojantis Platforma, bus tikslūs ir patikimi; 
  4. visas Platformoje pasitaikančias klaidas įmanoma ištaisyti ir jos bus ištaisytos;
  5. Platforma ir bet koks turinys pasiekiamas per ją yra be virusų ar kitų kenkėjiškų komponentų.
 3. Visus ir bet kokius Platformoje prieinamus duomenis (t. y. Duomenis, Asmens duomenis, Turinį, Kitą turinį) Prenumeratorius atsiųs, kitaip gaus ir naudos tik savo rizika. Prenumeratorius bus visa apimtimi atsakingas už visus ir bet kokius nuostolius / žalą, kuriuos tokie duomenys padarys Prenumeratoriaus kompiuterinėms sistemoms ar Prenumeratoriaus Duomenims.
 • Atsakomybės ribojimas
   1. Maksimalia apimtimi, kuri leidžiama pagal taikytiną teisę, TEAMGATE neatsakys už Prenumeratoriaus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) / žalą, susijusią su:
    1. su Duomenų praradimu;
    2. Platformos naudojimu ar negalėjimu jais naudotis; 
    3. pakaitinių prekių, paslaugų, duomenų ar kitos informacijos, kuri turėtų būti bet nėra prieinama per Platformą, įsigijimo kaina;
    4. bet kokių trečiųjų asmenų veiksmais ar elgesiu Platformoje;
    5. netinkamu Duomenų išsaugojimu, perkėlimu, sinchronizavimu ar Prenumeratoriaus Paskyros nustatymų konfigūravimu;
    6. bet kokių Duomenų, kurie prarasti ar tapo neatgaminami dėl to, kad Prenumeratorius ir / ar Vartotojai netinkamai tokius Duomenis tvarkė;
    7. Neteisėtos prieigos prie Duomenų, Duomenų pakeitimu, iškraipymu, ištrynimu ar netinkamu Duomenų išsaugojimu;
    8. bet kokiais Platformos naudojimosi sąlygų pakeitimais (įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratos plano pakeitimu aukštesnio ar žemesnio lygio planu; Mokėjimų dydžių pakeitimu, ir kt.)
   2. Neatsižvelgiant į tai, kas nustatyta 10.2.1 punkte, maksimali TEAMGATE atsakomybė prieš Prenumeratorių (jei tokia būtų taikoma), nepriklausomai nuo jos formos, visais atvejais bus ribojama suma, lygia Prenumeratos mokesčių sumai, kurią Prenumeratorius faktiškai sumokėjo TEAMGATE per paskutinius 6 mėnesius iki veiksmų, iš kurių kildinama TEAMGATE atsakomybė, atlikimo.
 • TEAMGATE apsauga nuo žalos
   1. Prenumeratorius įsipareigoja apsaugoti TEAMGATE nuo bet kokių trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su ar kylančių iš Prenumeratoriaus naudojimosi Platforma, taip pat apsaugoti TEAMGATE nuo iš to kylančių nuostolių, žalos (įskaitant ir pagrįstas teisinio atstovavimo išlaidas) ir bet kokios atsakomybės. Prenumeratorius įsipareigoja atlyginti bet kokius TEAMGATE nuostolius, susijusius su ar kylančius iš aukščiau nurodytų reikalavimų.
   2. TEAMGATE pasilieka teisę nuo aukščiau nurodytų reikalavimų, nuo kurių Prenumeratorius privalo apsaugoti TEAMGATE, gintis savo kaštais bei kontroliuoti tokio ginčo eigą. Tokiu atveju Prenumeratorius sutinka kooperuotis su TEAMGATE ginantis nuo tokių reikalavimų.
 • Nenugalima jėga

Nei viena Šalis nėra atsakinga už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos nevykdymą, jei tai sąlygojo nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, norėdama remtis šia išlyga, apie tokias aplinkybės privalo nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį ir dėti protingas pastangas, kad tokios aplinkybės būtų pašalintos.

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Taikytina teisė

Šiai Sutarčiai taikytina teisė priklauso nuo Prenumeratoriaus buveinės:

Prenumeratoriaus buveinė:Taikytina teisė ir ginčų sprendimas:
LietuvaSutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
Kita jurisdikcijaSutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Anglijos bei Velso įstatymus

 

Visi ginčai bus teismingi aukščiau nurodytos valstybės kompetentingiems teismams, neatsižvelgiant į jurisdikciją, kurioje Prenumeratorius faktiškai vykdo veiklą ar kurioje būdamas Prenumeratorius įsigijo Prenumeratą ir naudojasi Platforma.

 • Pakeitimai
   1. TEAMGATE turi teisę savo nuožiūra pakeisti, modifikuoti Bendrųjų sąlygų, ADTS, Privatumo politikos ir kitų dokumentų, kurie laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi, nuostatas, jas papildyti ar panaikinti. TEAMGATE apie tokius pakeitimus iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 dienų, informuos Prenumeratorių atskiru pranešimu.
   2. Specialiosios sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.
 • Teisės neatsisakymas ir galiojimas

Jeigu bet kuri Šalis nepasinaudoja kokia nors savo teise arba pasinaudoja tokia teise tik iš dalies, tai nereiškia, jog Šalis atsisakė tokios teisės. Jei kuri nors Sutarties nuostata teismo sprendimu būtų pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitoms nuostatoms ir jos lieka galioti visa apimtimi.

 •  Neperleidžiamumas

Jei Prenumeratorius yra fizinis asmuo, jo / jos Paskyra yra neperleidžiama ir visos teisės į Paskyrą ar Duomenis baigiasi, po jo / jos mirties. Gavus mirties liudijimo kopiją, Paskyra panaikinama, o Duomenys ištrinami.

 • Įsipareigojimų perleidimas tretiesiems asmenims

Be išankstinio kitos Šalies sutikimo nei viena Šalis neturi teisės šios Sutarties, iš jos kylančių teisių ir / ar pareigų perleisti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims.

 • Rinkodara

Nebent Specialiosiose sąlygose nurodyta kitaip, Prenumeratorius sutinka, kad TEAMGATE jį nurodytų kaip TEAMGATE klientą, ir sutinka, kad TEAMGATE savo rinkodaros priemonėse darytų nuorodas į Prenumeratorių, naudodamas jo pavadinimą, prekės ženklą (jei tokį Prenumeratorius turi) ir pateikti trumpą Prenumeratoriaus verslo aprašymą.

 • Konfidencialumas
   1. Konfidenciali informacija reiškia visą atskleidžiančios Šalies informaciją, kuri, ją atskleidžiant gaunančiai Šaliai, buvo nurodyta kaip konfidenciali (Konfidenciali Informacija). Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri: (a) yra viešai žinoma; (b) rinkoje numanoma / bendrai žinoma prieš jos atskleidimą; (c) po to, kai atskleidžianti Šalis atskleidė gaunančiai Šaliai, tapo viešai žinoma ne dėl gaunančios Šalies kaltės; ar (d) kitais teisėtais būdais tapo žinoma gaunančiai Šaliai.
   2. Neturėdama atskleidžiančios Šalies sutikimo, nei viena Šalis negali atskleisti ar naudoti kitos Šalies Konfidencialios Informacijos jokiais kitais, su Sutarties vykdymu nesusijusiais, tikslais.
 • Kalba

Originali šios Sutarties kalba yra lietuvių. Gavus Prenumeratoriaus prašymą, TEAMGATE sudarys galimybę gauti šios Sutarties vertimą į kitas kalbas. Esant neatitikimams tarp Sutarties tekstų lietuvių ir kita kalba, pirmenybė teikiama Sutarties tekstui lietuvių kalba. 

 • PRIEDAI:
 • Priedas 1: Trumpas Platformos aprašymas

 

Bendrųjų sąlygų versija: 2019v1

PLATFORMOS NAUDOJIMO SUTARTIS

BENDRŲJŲ PLATFORMOS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

1 PRIEDAS

TRUMPAS PLATFORMOS APRAŠYMAS

 

 • Platformos funkcijos
   1. Prenumeratos laikotarpiu Prenumeratoriui prieinami Platformos funkcionalumai priklauso nuo įsigyto Prenumeratos plano.
 • Naudojimas ir apribojimai
  1. Platformos naudojimo tvarką ir galimus apribojimus nustato TEAMGATE. TEAMGATE gali, įskaitant, bet neapsiribojant, nustatyti: maksimalų Duomenų saugojimo Platformoje laikotarpį; maksimalų el. laiškų skaičių, kurį galima išsiųsti ar gauti naudojantis Paskyra; siunčiamų ir gaunamų el. laiškų dydį; Prenumeratoriui Platformoje priskirtą disko talpą (angl. „disk space“); ir kt.
  2. TEAMGATE neprisiima atsakomybės ir neatsako už: Duomenų praradimą, netinkamą perdavimą ar išsaugojimą, importavimą ar sinchronizavimą; bet kokią komunikaciją, vykdomą Platformos priemonėmis; Prenumeratoriaus ir jo Vartotojų nustatymų Paskyroje konfigūravimą.
 1. Pagalbos tarnyba

Techninę pagalbą TEAMGATE Prenumeratoriui teiks vadovaujantis Paslaugų lygio susitarimo sąlygomis.

 • Platformos papildymai ir pakeitimai
  1. TEAMGATE nuolat atnaujina bei tobulina Platformą. TEAMGATE gali įdiegti ir suteikti galimybę naudotis Platformos papildymais, tokių papildymų testavimo ir išbandymo tikslais. 

TEAMGATE pasilieka teisę bet kuriuo metu iš dalies ar visa apimtimi pašalinti ar sustabdyti tokius papildymus iš Platformos, neatsižvelgiant į tai, ar Prenumeratorius apie tai iš anksto įspėjamas ar ne. Sprendimą, ar papildymas pasiteisino, ar tokį papildymą verta įdiegti kaip nuolatinę Platformos mokamą / nemokamą funkcija, savo nuožiūra priims tik TEAMGATE.

 1. TEAMGATE pasilieką teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti / modifikuoti Platformą, neatsižvelgiant į tai, ar Prenumeratorius apie tai iš anksto įspėjamas, ar ne. Tokie Platformos pakeitimai gali apimti, įskaitant, bet neapsiribojant: prekės ženklo pakeitimus (angl. „rebranding“); teisę laikinai ar visam laikui sustabdyti Platformos atnaujinimo ir tobulinimo procesus; sustabdyti Platformos veikimą (atskiro elemento, dalies ar resursų atžvilgiu); Platformos funkcionalumų, kurie prieinami pagal vieną ar kitą Prenumeratos planą, pakeitimus. Tokie pakeitimai, kuriais yra mažinami Platformos funkcionalumai, kurie yra Prenumeratoriui prieinami pagal jo įsigytą Prenumeratos planą, įsigalioja tik pasibaigus aktyviam Prenumeratos laikotarpiui.
 • Platformos naudojimas
   1. Prenumeratorius yra asmeniškai ir visa apimtimi atsakingas už naudojimąsi Platforma, neatsižvelgiant į tai, ar konkrečiu atveju Platformą naudoja Prenumeratorius ar Vartotojas, darbuotojas ar trečioji šalis (įskaitant Prenumeratoriaus rangovus bei agentus).
   2. Platforma privalo būti naudojama laikantis Sutarties nuostatų ir taikytinos teisės reikalavimų. Išskyrus atvejus, kai yra gautas atskiras rašytinis TEAMGATE sutikimas, subjektas, kuris yra tiesioginis TEAMGATE konkurentas, negali naudotis Platforma.
   3. Naudodamas Platformą, Prenumeratorius gaus tam tikrą komunikaciją iš TEAMGATE. Ši komunikacija (pvz., pranešimai, administraciniai pranešimai ir kt.) yra Platformos dalimi ir Prenumeratorius negalės atsisakyti juos gauti.
 • Prieiga prie Platformos
   1. Platformos naudojimui yra būtinas internetas. Platforma pasiekiama per Tinklapį arba Mobiliąją aplikaciją.
   2. Prenumeratorius prisiima ir padengia bet kokius trečiųjų šalių taikomus mokesčius, susijusius su prieiga prie Platformos (pvz., interneto tiekimo išlaidos) ir įranga, kuri reikalinga, norint naudotis Platforma.
 • Mobilioji aplikacija
  1. TEAMGATE sudaro galimybę Prenumeratoriui ir jo Vartotojams Platforma naudotis per Mobiliąją aplikaciją. Platformos versija, kuri pasiekiama naudojant Mobiliąją aplikaciją, gali turėti mažiau funkcijų ar įrankių. 
  2. Tokios Mobiliosios aplikacijos yra laikomos Platformos dalimi, todėl jų naudojimui taip pat taikomos Sutarties sąlygos. TEAMGATE siūloma Mobilioji aplikacija yra nemokama; nepaisant to, jei bet kuri trečioji šalis (pvz., Google Play, App Store ir kt.) taikytų papildomus aplikacijos atsisiuntimo / įdiegimo mokesčius, tokias išlaidas prisiima ir turės padengti Prenumeratorius.
   • SĄVOKOS

   Žemiau nurodytos sąvokos, turi tokią reikšmę:

   „ADTS“asmens duomenų tvarkymo sąlygos, aktuali jų redakcija pasiekiama adresu https://teamgate.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-salygos/.
   „Asmens Duomenys“asmens duomenys, kaip tai apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679.
   „Bandomasis laikotarpis“ laikotarpis, kurio metu TEAMGATE suteikia teisę Prenumeratoriui išbandyti Platformą nemokamai. Bandomuoju laikotarpiu prieinama Platformos versija gali turėti mažiau funkcijų nei mokama Platformos versija, pasiekiama Prenumeratos laikotarpiu.
   „Bendrosios sąlygos“šios Bendrosios Platformos naudojimo sąlygos, aktuali jų redakcija pasiekiama adresu https://teamgate.lt/bendrosios-naudojimosi-salygos/.
   „Duomenys“bet kokie duomenys ir informacija, kuriuos Prenumeratorius ar jo Vartotojas įkėlė, padarė prieinamais ar naudoja Platformoje. Duomenų sąvokos apibrėžimas apima ir Asmens duomenis.
   „Intelektinė nuosavybė“TEAMGATE idėjos, koncepcijos, know-how, žinios, metodai, metodologijos, architektūra, kompiuterines programinės įrangos sistemos, duomenų modeliai, techniniai duomenys, procesai, dizainas, kodai, komercinės paslaptys ir verslo informacija, konfidenciali informacija, taip pat fiziniai ir elektroniniai dokumentai, kuriuose užfiksuotas Turinys.
   „Kitas Turinys“ bet kokie trečiųjų šalių duomenys, kuriuos tokios trečiosios šalys padarė prieinamus Platformoje. Į Kito turinio apibrėžimą nepatenka duomenys, kurie pagal šios Sutarties sąlygas yra laikomi Duomenimis ir Turiniu.
   „Kritinis incidentas“Platformos veikimo sutrikimas, dėl kurio daugiau nei vienas Vartotojas negali naudotis Platforma ir dėl kurio sustoja Prenumeratoriaus verslo procesai, kurių tikslais Prenumeratorius naudoja Platformą.
   „Mobilioji aplikacija“aplikacija, sudaranti sąlygas naudotis Platforma per mobilųjį įrenginį. Mobiliąja aplikacija pasiekiama Platformos versija gali turėti mažiau funkcijų ar įrankių.
   „Mokėjimai“Prenumeratos mokestis ir kiti mokėjimai, kuriuos Prenumeratorius įsipareigoja mokėti TEAMGATE.
   „Mokėjimo sąlygos“Mokėjimo intervalas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo metodas ir kitos mokėjimo sąlygos.
   „Mokėjimų tvarkytojas“TEAMGATE naudojama trečiosios šalies integruota mokėjimo sistema, kurios priemonėmis Prenumeratorius gali atlikti Mokėjimus.
   „Nekritinis incidentas“Platformos veikimo sutrikimas, dėl kurio vienas ar daugiau Vartotojų negali naudotis Platforma, tačiau dėl tokio sutrikimo nesustoja Prenumeratoriaus verslo procesai, kurių tikslais Prenumeratorius naudoja Platformą
   „Paskyra“paskyra, per kurią Prenumeratorius naudojasi Platforma.
   „Paslaugų lygio susitarimas“Paslaugų lygio susitarimas, pateiktas Specialiosiose sąlygose.
   „Paslaugų neprieinamumas“ (angl. downtime)laikotarpis, kurio metu nėra galimybės naudotis Platforma.
   „Platforma“TEAMGATE CRM programa, įskaitant susijusius pagrindinius serverius ir programinę įrangą. Platforma gali būti prieinama per Tinklapį ar Mobiliąją aplikaciją.
   „Prenumerata“Prenumeratoriaus teisė, prisijungus per Paskyrą, naudotis Platforma Bandomuoju laikotarpiu ir / ar Prenumeratos laikotarpiu.
   „Prenumeratorius“klientas, kuriuo gali būti tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo. Visais atvejais laikoma, kad Prenumeratorius šią Sutartį sudaro verslo tikslais.
   „Prenumeratos laikotarpis“laikotarpis, kurio metu Prenumeratorius turi teisę už Prenumeratos mokestį naudotis Platforma.
   „Prenumeratos planas“TEAMGATE siūlomi skirtingi Prenumeratos planai, suteikiantys teisę naudotis skirtingu Platformos funkcijų rinkiniu. Prenumeratos planas galioja visą Prenumeratos laikotarpį. Su siūlomais Prenumeratos planais galite susipažinti Tinklapyje. Prenumeratoriaus įsigytas Prenumeratos planas nurodytas Specialiosiose Sąlygose. 
   „Privatumo politika“ taikoma TEAMGATE Privatumo politika, aktuali jų redakcija pasiekiama adresu https://www.teamgate.lt/naudojimosi-salygos/
   „Specialiosios Sąlygos“individualios Sutarties sąlygos.
   „Sutartis“ši Platformos naudojimo sutartis, kurią sudaro dokumentai, nurodyti 3.1 punkte.
   „Šalis / Šalys“Sutarties šalys, t. y. TEAMGATE ir Prenumeratorius, atskirai arba kartu.
   TEAMGATE priklausomai nuo konteksto, TEAMGATE LTD arba TEAMGATE, UAB.
   TEAMGATE LTD uždaroji akcinė bendrovė, registruota Anglijos bei Velso įmonių registre, bendrovės numeris 9213116. Kontaktiniai duomenys: registruotas buveinės adresas: 11 Cundy Road, Londonas E16 3DJ, Jungtinė Karalystė; el. paštas: [email protected] .
   TEAMGATE UAB uždaroji akcinė bendrovė, registruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302902842. Kontaktiniai duomenys: registruotas buveinės: 16A J. Jasinskio g., Vilnius LT-03163, Lietuvos Respublika; el. paštas: mailto: [email protected] .
   „Tinklapis“https://www.teamgate.com ar jo subdomenai, ar domenai, turintys identišką pagrindinių domenų pavadinimą, kuris priklauso ir yra naudojamas TEAMGATE.
   „Turinys“Intelektinė nuosavybė, kiti TEAMGATE duomenys, rezultatai, kita informacija naudojami / prieinami Platformoje. Turinio sąvokos apibrėžimas neapima Duomenų. 
   „Vartotojas(ai)“fizinis asmuo / fiziniai asmenys, kuriems Prenumeratorius suteikė teisę naudotis Platforma per Paskyrą. Vartotojų skaičius nurodytas Specialiosiose sąlygose.
   • SUTARTIES DALYKAS

   Ši Sutartis nustato naudojimosi Platforma sąlygas. Papildomų modifikacijos paslaugų (jei tokios įsigyjamos), teikimo sąlygos nustatomos atskirose Techninėse specifikacijose, kurios laikomos Specialiųjų sąlygų priedais.

   • SUTARTIES SUDARYMAS
   • Sutartį sudarantys dokumentai

   Tarp Šalių sudaromą Sutartį sudaro žemiau išvardinti dokumentai (dokumentai išvardinti pagal jų prioritetą):

   1. Specialiosios sąlygos;
   2. Bendrosios Sąlygos;
   3. ADTS;
   4. Privatumo politika ir kiti dokumentai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalimi.
    1. Reikalavimai Prenumeratoriui ir jo patvirtinimai
     1. Prenumeratoriumi gali būti:
   • fizinis asmuo, kuris / kuri, pagal taikytiną teisę (kaip nurodyta 11.1 punkte), yra veiksnus asmuo;
   • juridinis asmuo, kuris yra tinkamai įregistruotas ir turi visišką teisnumą, o jo vardu Sutartį pasirašantis atstovas yra tinkamai įgaliotas tai padaryti.
   • Sutarties sudarymo būdai
     1. Sutartis gali būti sudaryta:
   • Internetu: Prenumeratorius, vadovaudamasis registracijos proceso nurodymais, užpildo Tinklapyje / Mobiliojoje aplikacijoje pateikiamas registracijos formas, arba:
   • Fiziškai pasirašant Sutartį: Prenumeratorius ir TEAMGATE fiziškai pasirašo Sutartį, t. y. Specialiąsias sąlygas. Sutartis gali būti pasirašyta apsikeičiant pdf ar elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais.
    1. Sutartį TEAMGATE vardu pasirašo TEAMGATE UAB arba TEAMGATE LTD, priklausomai nuo Prenumeratoriaus buveinės ir Sutarties pasirašymo būdo:
   Prenumeratoriaus buveinė:Sutartis bus pasirašoma:TEAMGATE vardu Sutartį sudarys:
   LietuvaInternetu / Fiziškai pasirašant SutartįTEAMGATE UAB
   Kita jurisdikcijaFiziškai pasirašant SutartįTEAMGATE UAB
   Kita jurisdikcijaInternetu TEAMGATE LTD
   • PLATFORMOS NAUDOJIMAS

   Trumpas Platformos aprašymas pateiktas 1 priede.

   • Platformos naudojimas Bandomuoju laikotarpiu

   TEAMGATE gali leisti Prenumeratoriui naudotis Platforma Bandomuoju laikotarpiu. Bandomasis laikotarpis prasideda, kai Prenumeratorius susikuria Paskyrą. Bandomasis laikotarpis baigiasi, kai: i) pasibaigia Bandomojo laikotarpio terminas. Apie pasibaigusį Bandomojo laikotarpio terminą Prenumeratorius informuojamas atskiru TEAMGATE pranešimu; arba ii)  Šalys sudaro Specialiąsias sąlygas dėl Platformos naudojimo Prenumeratos laikotarpiu..

   • Platformos naudojimas Prenumeratos laikotarpiu

   Prenumeratos laikotarpiu Prenumeratorius Platforma naudojasi įsigytame Prenumeratos plane nustatytomis sąlygomis. Prenumeratos laikotarpiu už naudojimąsi Platforma mokamas Prenumeratos mokestis.

    1. Paskyra
     1. Platforma galima naudotis tik per Paskyrą.
     2. Paskyroje Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalaujamą informaciją apie Prenumeratorių ir Vartotoją(-us) (Registracijos duomenys). Registracijos duomenys turi būti teisingi, tikslūs ir išsamūs.
     3. Draudžiama Paskyras kurti naudojant „robotus“ (angl. „bots“) ar kitas automatines priemones.
     4. Užbaigus registraciją, Prenumeratorius gaus TEAMGATE patvirtinimą el. paštu. Gavus patvirtinimą, Prenumeratorius gali paskirti savo Vartotoją(-us).
   • Vartotojas(-ai)
     1. Prenumeratorius gali paskirti kelis vienos Paskyros Vartotojus. Vartotojas turi būti veiksnus asmuo (kaip reikalaujama pagal taikytiną teisę, žr. 11.1 punktą). 
     2. Aiškumo tikslais Šalys patvirtina, kad Sutarties privalo laikytis kiekvienas Vartotojas.
   • Prisijungimo duomenys
     1. Prenumeratorius ir Vartotojai privalo susikurti individualius prisijungimo duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį. TEAMGATE nesuteiks jokių prisijungimo duomenų, išskyrus atvejus, jei Prenumeratorius / Vartotojai prarastų savo prisijungimo duomenis; tokiu atveju TEAMGATE suteiks laikinus prisijungimo duomenis, kurie turi būti pakeisti nedelsiant po to, kai sėkmingai prisijungiama prie Paskyros.
     2. Jungdamiesi prie Paskyros, Prenumeratorius ir Vartotojai privalo naudoti savo individualius prisijungimo duomenis. Prisijungimo duomenys yra konfidencialūs, draudžiama jais naudotis keliems asmenims. TEAMGATE neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad prisijungimo duomenys buvo prarasti ar netinkamai naudojami.
   • Paskyros naudojimas
    1. Kiekvieną kartą prisijungus prie Paskyros, Prenumeratorius ir kiekvienas Vartotojas patvirtina, kad:
     1. Registracijos duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Prireikus, Registracijos duomenys atnaujinami;
     2. Prenumeratorius yra suteikęs teisę Vartotojui naudotis Paskyra.

   TEAMGATE laiko, kad aukščiau pateikti patvirtinimai yra teisingi. TEAMGATE neprivalo, tačiau gali, tikrinti šių patvirtinimų teisingumą.

   1. Pasibaigus naudojimo sesijai, Prenumeratorius ir Vartotojai privalo atsijungti nuo Paskyros.
   2. Prenumeratorius ir Vartotojas privalo nedelsiant informuoti TEAMGATE, jei:
    1. tretieji asmenys, neturintys tokios teisės, pasinaudoja jo Paskyra;
    2. paviešinami, prarandami, neleistinai panaudojami prisijungimo duomenys; neleistinai panaudojama Paskyra; įvyksta bet koks kitas saugumo pažeidimas;
    3. Vartotojas netenka teisės naudotis Paskyra (pvz., pasikeitus pareigoms, pasibaigus darbo santykiams).
   • Elgesio taisyklės
    1. Prenumeratorius įsipareigoja Platformą naudoti tik tokiems tikslams, kurių patenkinimui ji buvo sukurta. Įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratoriui draudžiama:
     1. Platformą naudoti bet kokiu neteisėtu, viešajai tvarkai, etikai, gerai moralei prieštaraujančiu tikslu;
     2. naudojant Platformą pažeisti kitų asmenų privatumą, siųsti jiems reklama, brukalus (angl. „spam“), kitą informacija, kai tokie veiksmai neatitinka taikytinos teisės reikalavimų;
     3. naudojant Platformą sukelti pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, jo saugumui, vientisumui ar riboti kitų subjektų galimybę naudotis Platforma (tai apima draudimą Platformos priemonėmis naudoti programinės įrangos virusus ar kitus kompiuterinius kodus, failus ar kenkėjiškas programas ar komponentus, kurių tikslas pertraukti, sunaikinti ar apriboti tinkamą bet kurios kompiuterinės programinės įrangos, aparatinės ir / ar telekomunikacijų įrangos veikimą);
     4. pažeisti TEAMGATE, kaip Platformos autoriaus, turtines ir neturtines teises, gauti / bandyti gauti / kopijuoti bet kokį pirminį kodą, algoritmus, kitaip pažeisti TEAMGATE teises į Intelektinę nuosavybę; naudoti Platformą, turint tikslą stebėti jos prieinamumą ar funkcionavimą, ar kitais konkuravimo tikslais.
    2. Jei Prenumeratorius ir / ar Vartotojai ketina atlikti žemiau nurodytus veiksmus, jie privalo ne vėliau kaip likus 7 dienos iki tokių veiksmų atlikimo gauti rašytinį TEAMGATE sutikimą:
     1. parduoti, perparduoti, nuomoti, licencijuoti, platinti, tiekti, atskleisti ar kitaip suteikti visišką ar dalinę prieigą prie Platformos tretiesiems asmenims;
     2. naudotis Platformą programomis, kurios siunčia automatinius paklausimus bei užklausas;
     3. sukurti sąsajas tarp Platformos ir Prenumeratoriaus / bet kokio trečiojo asmens sistemos.
    3. Atsižvelgiant į tai, kad internetas yra pasaulinis tinklas, Prenumeratorius ir Vartotojai įsipareigoja laikytis visų deramo elgesio internete taisyklių, taikomų Duomenų ir Platformos naudojimo reikalavimų, taip pat visų taikytinų teisės aktų reikalavimų, susijusių su eksportuojamų techninių duomenų perdavimu iš šalies ar Prenumeratoriaus jurisdikcijos.
   • MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAS
   • Prenumeratos mokestis
      1. Mokėtinas Prenumeratos mokestis priklauso nuo įsigyjamo Prenumeratos plano. Mokėjimo sąlygos numatytos Specialiosiose sąlygose. Prenumeratos mokestis pradedamas mokėti iškart prasidėjus Prenumeratos laikotarpiui. Elektroninės sąskaitos Prenumeratoriui bus pateikiamos Platformos priemonėmis.
      2. Jei Prenumeratos laikotarpiu turimą Prenumeratos planą Prenumeratorius pakeičia:
       1. aukštesnio lygio planu, didesnis (naujas / papildomas) Prenumeratos mokestis įsigalioja nedelsiant, o skirtumas pro rata pagrindu paskirstomas likusiam einamajam Prenumeratos laikotarpiui;
       2. žemesnio lygio planu, Prenumeratos mokesčio korekcijos įsigalios tik pasibaigus einamajam Prenumeratos laikotarpiui.
      3. TEAMGATE pasilieka teisę keisti Prenumeratos sąlygas, įskaitant ir teisę keisti Prenumeratos mokestį; pridėti bet kokius naujus Mokėjimus; apmokestinti anksčiau nemokamas Platformos funkcijas. Tokie pakeitimai įsigalioja tik pasibaigus Prenumeratoriaus įsigytam Prenumeratos laikotarpiui (pvz., jei įsigytas Prenumeratos laikotarpis yra 1 mėnuo, tai prasidėjus naujam mėnesiui, taikomos pakeistos sąlygos ir pan.).
   • Atliktų Mokėjimų grąžinimas
      1. Pareiga vykdyti Mokėjimus yra neatšaukiama, atlikti Mokėjimai nėra grąžinami. Tai taikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Prenumeratorius:
       1. nesinaudoja Platforma apmokėtu Prenumeratos laikotarpiu arba naudojosi ja tik iš dalies (pvz., paskiria mažiau Vartotojų, nei numatyta Prenumeratos plane, deaktyvuoja dalį Vartotojų, ir kt.);
       2. pakeitė taikomą Prenumeratos planą į naują planą, kitaip pašalino dalį mokamų Prenumeratos funkcijų;
       3. nesant TEAMGATE kaltės, nutraukė Sutartį prieš terminą.
   • Mokėjimo metodai
      1. Mokėjimai gali būti atlikti 2 Mokėjimo metodais:
   • atsiskaitymas kreditine kortele – Mokėjimus tvarko Mokėjimų tvarkytojas. Prenumeratorius Mokėjimų tvarkytojui suteikia teisę mokėtinų Mokėjimų sumas nuskaičiuoti iš Prenumeratoriaus kreditinės kortelės. Šią Mokėjimų tvarkytojo teisę Prenumeratorius gali atšaukti pakeisdamas pasirinktą Mokėjimo metodą. Pasirinkus šį Mokėjimo metodą Prenumeratoriui taip pat taikomos Mokėjimų tvarkytojo sutartyse numatytos sąlygos. TEAMGATE neatsako už Mokėjimų tvarkytojo klaidas, padarytas tvarkant Prenumeratoriaus mokėtinus Mokėjimus. TEAMGATE pasilieka teisę ištaisyti bet kokias Mokėjimų tvarkytojo padarytas klaidas, net ir tuo atveju, jei Mokėjimų tvarkytojas jau nuskaitė lėšas iš Prenumeratoriaus kreditinės kortelės. Mokėjimų tvarkytojo suteiktų paslaugų kainą (jei taikoma) sumoka Prenumeratorius; ir 
   • bankiniu pavedimu – Mokėjimus tvarko Prenumeratorius ir juos atlieka bankiniais pavedimais.
      1. Pasirinktą Mokėjimo metodą Prenumeratorius gali pakeisti Paskyroje. Mokėjimo metodo pakeitimai galioja tik ateityje mokėtiniems Mokėjimams.
   • Valiuta, Mokesčiai ir Papildomi mokėjimai
      1. Mokėjimai gali būti atliekami: eurais (EUR), svarų sterlingais (GBP) arba JAV doleriais (USD). Taikomą valiutą pasirenka Prenumeratorius, nurodydamas ją Specialiosiose sąlygose.
      2. Už naudojimąsi Platforma, vadovaujantis atitinkamoje jurisdikcijoje taikytinais teisės aktais ar kompetentingų institucijų sprendimais, Prenumeratorius gali būti apmokestintas mokesčiais, įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo, pridėtinės vertės, pajamų, naudojimosi mokesčiais ar kitais mokesčiais ir / ar rinkliavomis (Mokesčiai). Į Mokėjimus tokie Mokesčiai nėra įskaičiuoti. Pareigą sumokėti tokius Mokesčius turi Prenumeratorius. Jei bet kuriuo metu Mokesčius už Prenumeratorių sumokėtų TEAMGATE, Prenumeratorius turi visa apimti atlyginti tokias TEAMGATE patirtas išlaidas.
      3. Papildomos paslaugos / konsultacijos, pvz., ištrintų ir / ar kitaip prarastų Duomenų, jei tokią galimybę TEAMGATE turi, atstatymas, Duomenų importavimas į Platformą ar sinchronizavimas; Prenumeratos plano pakeitimai; kiti veiksmai, gali būti papildomai apmokestinti (Papildomi mokėjimai). Į Mokėjimus tokie Papildomi mokėjimai nėra įskaičiuoti. Kai jie taikomi, Papildomus mokėjimus sumokėti privalo Prenumeratorius.
   • DUOMENYS IR KITAS TURINYS
   • Duomenys
      1. Prenumeratorius yra visiškai atsakingas už Platformoje naudojamus Duomenis ir prisiima visą su tuo susijusią riziką. Prenumeratorius užtikrina, kad jis ir jo Vartotojai Duomenis rinktų, saugotų ir naudotų teisėtai.
      2. TEAMGATE neprisiima atsakomybės dėl Duomenų, kuriuos Prenumeratorius surinko, saugojo, naudojo ar įtraukė į Platformą. Jei TEAMGATE gautų bet kokias pretenzijas šiuo klausimu, Prenumeratorius apsaugos TEAMGATE nuo bet kokios žalos, kaip numatyta 10.3 punkte. 
      3. Keičiant Prenumeratos planą žemesnio lygio planu, mažėja Platformos funkcionalumai. Tokiu atveju dalis Duomenų Prenumeratoriui gali tapti neprieinamais. TEAMGATE neprisiima atsakomybės dėl to, kad pasirinkus žemesnį Prenumeratos planą, Prenumeratorius neteko prieigos prie dalies Duomenų. Tokiais TEAMGATE Duomenis saugo 8.2.8 punkte nustatytą terminą. Gavus Prenumeratoriaus prašymą, TEAMGATE gali atstatyti ir perduoti Duomenis Prenumeratoriui. Duomenų atstatymui ir perdavimui Prenumeratoriui taikomos 5.4.3 punkte nustatytos sąlygos.
   • Kitas turinys
      1. Naudojantis Platforma, Prenumeratorius gali prieiti prie įvairaus Kito turinio. Bet koks Kitas turinys Platformoje yra pateikiamas „toks, koks jis yra“ ir „toks, koks pateiktas“. TEAMGATE neprisiima atsakomybės už Kitą turinį ar bet kokius nuostolius / žalą, patirtą dėl to, kad Prenumeratorius naudojosi Kitu turiniu. 
      2. Prenumeratorius įsipareigoja nenaudoti Kito turinio neturėdamas asmens, kuriam jis priklauso, rašytinio sutikimo.
   • ASMENS DUOMENYS
     1. Asmens duomenys, kurių atžvilgiu TEAMGATE veikia kaip duomenų valdytojas, bus tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Asmens duomenų rūšys, kurias TEAMGATE tvarkys kaip duomenų valdytojas, yra nurodytos Privatumo politikoje. Naudodami Platformą, Prenumeratorius ir Vartotojas(-ai) patvirtina, kad jie yra susipažinę su Privatumo politika.
     2. Asmens duomenų, kurie nenurodyti 7.1.1 punkte (įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratoriaus klientų Asmens duomenimis), atžvilgiu TEAMGATE bus duomenų tvarkytojas. Veikdamas kaip Asmens duomenų tvarkytojas, TEAMGATE Asmens duomenis tvarkys vadovaujantis ADTS nustatyta tvarka. 
     3. Sudarydamas Sutartį, Prenumeratorius sutinka, kad: (i) TEAMGATE gali tvarkyti Prenumeratoriaus / jo darbuotojų ir atstovų (jei taikoma) el. pašto adresus TEAMGATE panašių produktų / paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, kad TEAMGATE siųstų naujienlaiškius, pasiūlymus, apklausas, pakvietimus į renginius ir kt.). Toks sutikimas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir 1 metus po Sutarties pasibaigimo / nutraukimo; (ii) TEAMGATE perduotų Prenumeratoriaus / jo darbuotojų ir atstovų (jei taikoma) kontaktinius duomenis (el. pašto adresus, tel. Nr.) bendrovėms, priklausančioms BLUE BRIDGE įmonių grupei (tikslus sąrašas pateiktas https://www.bluebridge.lt/kontaktai/). Nurodytos bendrovės tokius Asmens duomenis galės tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, galės siųsti naujienlaiškius, pasiūlymus, apklausas, pakvietimus į renginius ir kt.). Prenumeratorius turi teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą, vadovaudamasis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
   • GALIOJIMAS. SUSTABDYMAS. NUTRAUKIMAS.
   • Sutarties galiojimas ir pratęsimai

   Sutartis galioja visą Bandomąjį laikotarpį ir / ar Prenumeratos laikotarpį. Sutartis gali būti pratęsta Šalių susitarimu. Apie pageidavimą pratęsti Sutartį Prenumeratorius privalo informuoti TEAMGATE likus ne mažiau kaip 30 dienų iki einamojo Prenumeratos laikotarpio pabaigos. Iki Sutarties galiojimo pabaigos Šalims nesusitarus dėl jos pratęsimo sąlygų, laikoma, kad Sutarties galiojimas pasibaigė.

   Sustabdymas

   1. TEAMGATE turi teisę savo nuožiūrą ir be išankstinio pranešimo Prenumeratoriui, sustabdyti Paskyrą, jei Prenumeratorius ir / ar Vartotojas:
    1. pažeidžia Sutartį ar / ir taikytinos teisės reikalavimus;
    2. daugiau kaip 30 dienų vėluoja sumokėti bet kurį Mokėjimą arba bent 3 iš eilės Mokėjimų tvarkytojo bandymai nuskaityti lėšas nuo Prenumeratoriaus kreditinės kortelės yra nesėkmingi;
    3. pateikia neteisingus, netikslius ar neišsamius Registracijos duomenis (ar TEAMGATE turi pagrindą įtarti, kad taip yra);
    4. jei Paskyra, už kurią Prenumeratos mokestis (iš dalies / visa apimtimi) nesumokėtas, yra bent 30 dienų neaktyvi. Kai Paskyra turi kelis Vartotojus, laikoma, kad Paskyra yra aktyvi, jei bent vienas Vartotojas ja naudojasi.
   2. Sustabdžius Paskyrą, TEAMGATE apie tai informuos Prenumeratorių ir nurodys terminą, per kurį Prenumeratorius privalo pašalinti trūkumus dėl kurių Paskyra buvo sustabdyta.
   • Nutraukimas
     1. Prenumeratorius turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu informavęs TEAMGATE ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Toks pranešimas turi būti pateiktas el. paštu adresu [email protected].
     2. Apie tai raštu informavus Prenumeratorių ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, TEAMGATE turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį, jei TEAMGATE nusprendė nutraukti Platformos veiklą. Tokiu atveju, TEAMGATE grąžins Prenumeratoriui iš anksto sumokėtus Mokėjimus, grąžintinų Mokėjimų suma bus proporcinga po Sutarties nutraukimo likusiam Prenumeratos laikotarpiui.
     3. TEAMGATE turi teisę nedelsiant, be išankstinio pranešimo Prenumeratoriui, nutraukti Sutartį:
      1. jei priežastys, išvardintos 8.1.1 punkte, nėra pašalinamos per TEAMGATE nustatytą terminą;
      2. jei įsiteisėja teismo sprendimas iškelti bankroto bylą Prenumeratoriui;
      3. vykdant teisėsaugos ar kitų valdžios institucijų nurodymą;
      4. atsiranda kitų Sutartyje numatytų priežasčių.
     4. Be aukščiau nurodytų pagrindų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jei kita Šalis pažeidžia Sutartį ir tokio pažeidimo ji neištaiso / nepašalina per 30 kalendorinių dienų nuo nukentėjusios Šalies pretenzijos gavimo dienos.
   • Sutarties nutraukimo / pasibaigimo pasekmės
    1. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, TEAMGATE ištrins (panaikins) Paskyrą.
    2. Duomenis, saugomus Paskyroje, TEAMGATE saugos 75 dienas nuo Sutarties nutraukimo / pasibaigimo. Suėjus šiam terminui, TEAMGATE gali Duomenis negrįžtamai ištrinti. TEAMGATE netrins tų Duomenų, saugomų Paskyroje, kuriuos ji, pagal taikytiną teisę, privalo tvarkyti ir po Sutarties nutraukimo / pasibaigimo.
    3. Prenumeratorius turi teisę per 8.2.7 punkte nustatytą terminą pats parsisiųsti Duomenis iš Paskyros arba kreiptis į TEAMGATE, prašant jam pateikti Duomenų kopiją. TEAMGATE tokius laiku pateiktus prašymus patenkina per 10 darbo dienų nuo jų gavimo. Duomenys perduodami .XLS ar kitu visuotinai pripažintu formatu.
    4. TEAMGATE neprisiima atsakomybės prieš Prenumeratorių ar trečiuosius asmenis dėl to, kad Prenumeratorius tinkamai ir laiku nepasinaudojo 8.2.8 p. numatyta teise ir Duomenys buvo negrįžtamai ištrinti.
    5. Bendrųjų sąlygų 5, 6, 9, 10 ir 11 skyriaus nuostatos lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo / pasibaigimo. 
   • INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
     1. Visos teisės (įskaitant autoriaus, intelektines, pramonines teises) į Intelektinę nuosavybę, pasiekiamą Tinklapyje, Platformoje, Turinyje, priklauso TEAMGATE.
     2. Prenumeratos laikotarpiu, TEAMGATE suteikia teisę Prenumeratoriui ir / ar Vartotojams naudotis Platforma verslo tikslais. Platforma privalo būti naudojama laikantis Sutarties nuostatų ir tiems tikslams, kuriuos patenkinti Platforma buvo sukurta. Neatsižvelgiant į įvykdytus Mokėjimus, Prenumeratoriui ir / ar Vartotojams nėra suteikiamos jokios ir jie neįgyja jokių Intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisės į Tinklapį, Platformą, Turinį.
   • ATSAKOMYBĖ IR JOS RIBOJIMAS. TEAMGATE APSAUGA NUO ŽALOS
   • Atsakomybės netaikymo atvejai

   Prenumeratorius supranta ir aiškiai sutinka su tuo, kad:

   1. Platformą Prenumeratorius naudoja savo rizika. Platforma Prenumeratoriui prieinama „tokia, kokia ji yra“ ir „tokia, kokia ji prieinama“.
   2. TEAMGATE, patronuojanti įmonė, patronuojamos įmonės, filialai, pareigūnai, vadovai, akcininkai, darbuotojai, agentai, advokatai, partneriai, licenciarai ir kiti atstovai (toliau kartu „TEAMGATE ir susiję asmenys“) nesuteikia jokių garantijų, kad:
    1. Platformos ir bet kokios per ją pasiekiamos paslaugos, informacijos ar kitų duomenų kokybė atitiks Prenumeratoriaus reikalavimus ir lūkesčius;
    2. prieiga prie Platformos bus nepertraukiama, savalaikė, saugi ar be klaidų, nekritinių / kritinių incidentų;
    3. rezultatai, gauti naudojantis Platforma, bus tikslūs ir patikimi; 
    4. visas Platformoje pasitaikančias klaidas įmanoma ištaisyti ir jos bus ištaisytos;
    5. Platforma ir bet koks turinys pasiekiamas per ją yra be virusų ar kitų kenkėjiškų komponentų.
   3. Visus ir bet kokius Platformoje prieinamus duomenis (t. y. Duomenis, Asmens duomenis, Turinį, Kitą turinį) Prenumeratorius atsiųs, kitaip gaus ir naudos tik savo rizika. Prenumeratorius bus visa apimtimi atsakingas už visus ir bet kokius nuostolius / žalą, kuriuos tokie duomenys padarys Prenumeratoriaus kompiuterinėms sistemoms ar Prenumeratoriaus Duomenims.
   • Atsakomybės ribojimas
     1. Maksimalia apimtimi, kuri leidžiama pagal taikytiną teisę, TEAMGATE neatsakys už Prenumeratoriaus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) / žalą, susijusią su:
      1. su Duomenų praradimu;
      2. Platformos naudojimu ar negalėjimu jais naudotis; 
      3. pakaitinių prekių, paslaugų, duomenų ar kitos informacijos, kuri turėtų būti bet nėra prieinama per Platformą, įsigijimo kaina;
      4. bet kokių trečiųjų asmenų veiksmais ar elgesiu Platformoje;
      5. netinkamu Duomenų išsaugojimu, perkėlimu, sinchronizavimu ar Prenumeratoriaus Paskyros nustatymų konfigūravimu;
      6. bet kokių Duomenų, kurie prarasti ar tapo neatgaminami dėl to, kad Prenumeratorius ir / ar Vartotojai netinkamai tokius Duomenis tvarkė;
      7. Neteisėtos prieigos prie Duomenų, Duomenų pakeitimu, iškraipymu, ištrynimu ar netinkamu Duomenų išsaugojimu;
      8. bet kokiais Platformos naudojimosi sąlygų pakeitimais (įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratos plano pakeitimu aukštesnio ar žemesnio lygio planu; Mokėjimų dydžių pakeitimu, ir kt.)
     2. Neatsižvelgiant į tai, kas nustatyta 10.2.1 punkte, maksimali TEAMGATE atsakomybė prieš Prenumeratorių (jei tokia būtų taikoma), nepriklausomai nuo jos formos, visais atvejais bus ribojama suma, lygia Prenumeratos mokesčių sumai, kurią Prenumeratorius faktiškai sumokėjo TEAMGATE per paskutinius 6 mėnesius iki veiksmų, iš kurių kildinama TEAMGATE atsakomybė, atlikimo.
   • TEAMGATE apsauga nuo žalos
     1. Prenumeratorius įsipareigoja apsaugoti TEAMGATE nuo bet kokių trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su ar kylančių iš Prenumeratoriaus naudojimosi Platforma, taip pat apsaugoti TEAMGATE nuo iš to kylančių nuostolių, žalos (įskaitant ir pagrįstas teisinio atstovavimo išlaidas) ir bet kokios atsakomybės. Prenumeratorius įsipareigoja atlyginti bet kokius TEAMGATE nuostolius, susijusius su ar kylančius iš aukščiau nurodytų reikalavimų.
     2. TEAMGATE pasilieka teisę nuo aukščiau nurodytų reikalavimų, nuo kurių Prenumeratorius privalo apsaugoti TEAMGATE, gintis savo kaštais bei kontroliuoti tokio ginčo eigą. Tokiu atveju Prenumeratorius sutinka kooperuotis su TEAMGATE ginantis nuo tokių reikalavimų.
   • Nenugalima jėga

   Nei viena Šalis nėra atsakinga už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos nevykdymą, jei tai sąlygojo nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, norėdama remtis šia išlyga, apie tokias aplinkybės privalo nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį ir dėti protingas pastangas, kad tokios aplinkybės būtų pašalintos.

   • BENDROSIOS NUOSTATOS
   • Taikytina teisė

   Šiai Sutarčiai taikytina teisė priklauso nuo Prenumeratoriaus buveinės:

   Prenumeratoriaus buveinė:Taikytina teisė ir ginčų sprendimas:
   LietuvaSutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
   Kita jurisdikcijaSutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Anglijos bei Velso įstatymus

   Visi ginčai bus teismingi aukščiau nurodytos valstybės kompetentingiems teismams, neatsižvelgiant į jurisdikciją, kurioje Prenumeratorius faktiškai vykdo veiklą ar kurioje būdamas Prenumeratorius įsigijo Prenumeratą ir naudojasi Platforma.

   • Pakeitimai
     1. TEAMGATE turi teisę savo nuožiūra pakeisti, modifikuoti Bendrųjų sąlygų, ADTS, Privatumo politikos ir kitų dokumentų, kurie laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi, nuostatas, jas papildyti ar panaikinti. TEAMGATE apie tokius pakeitimus iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 dienų, informuos Prenumeratorių atskiru pranešimu.
     2. Specialiosios sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.
   • Teisės neatsisakymas ir galiojimas

   Jeigu bet kuri Šalis nepasinaudoja kokia nors savo teise arba pasinaudoja tokia teise tik iš dalies, tai nereiškia, jog Šalis atsisakė tokios teisės. Jei kuri nors Sutarties nuostata teismo sprendimu būtų pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitoms nuostatoms ir jos lieka galioti visa apimtimi.

   •  Neperleidžiamumas

   Jei Prenumeratorius yra fizinis asmuo, jo / jos Paskyra yra neperleidžiama ir visos teisės į Paskyrą ar Duomenis baigiasi, po jo / jos mirties. Gavus mirties liudijimo kopiją, Paskyra panaikinama, o Duomenys ištrinami.

   • Įsipareigojimų perleidimas tretiesiems asmenims

   Be išankstinio kitos Šalies sutikimo nei viena Šalis neturi teisės šios Sutarties, iš jos kylančių teisių ir / ar pareigų perleisti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims.

   • Rinkodara

   Nebent Specialiosiose sąlygose nurodyta kitaip, Prenumeratorius sutinka, kad TEAMGATE jį nurodytų kaip TEAMGATE klientą, ir sutinka, kad TEAMGATE savo rinkodaros priemonėse darytų nuorodas į Prenumeratorių, naudodamas jo pavadinimą, prekės ženklą (jei tokį Prenumeratorius turi) ir pateikti trumpą Prenumeratoriaus verslo aprašymą.

   • Konfidencialumas
     1. Konfidenciali informacija reiškia visą atskleidžiančios Šalies informaciją, kuri, ją atskleidžiant gaunančiai Šaliai, buvo nurodyta kaip konfidenciali (Konfidenciali Informacija). Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri: (a) yra viešai žinoma; (b) rinkoje numanoma / bendrai žinoma prieš jos atskleidimą; (c) po to, kai atskleidžianti Šalis atskleidė gaunančiai Šaliai, tapo viešai žinoma ne dėl gaunančios Šalies kaltės; ar (d) kitais teisėtais būdais tapo žinoma gaunančiai Šaliai.
     2. Neturėdama atskleidžiančios Šalies sutikimo, nei viena Šalis negali atskleisti ar naudoti kitos Šalies Konfidencialios Informacijos jokiais kitais, su Sutarties vykdymu nesusijusiais, tikslais.
   • Kalba

   Originali šios Sutarties kalba yra lietuvių. Gavus Prenumeratoriaus prašymą, TEAMGATE sudarys galimybę gauti šios Sutarties vertimą į kitas kalbas. Esant neatitikimams tarp Sutarties tekstų lietuvių ir kita kalba, pirmenybė teikiama Sutarties tekstui lietuvių kalba. 

   • PRIEDAI:
   • Priedas 1: Trumpas Platformos aprašymas

   Bendrųjų sąlygų versija: 2019v1

   PLATFORMOS NAUDOJIMO SUTARTIS

   BENDRŲJŲ PLATFORMOS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

   1 PRIEDAS

   TRUMPAS PLATFORMOS APRAŠYMAS

   • Platformos funkcijos
     1. Prenumeratos laikotarpiu Prenumeratoriui prieinami Platformos funkcionalumai priklauso nuo įsigyto Prenumeratos plano.
   • Naudojimas ir apribojimai
    1. Platformos naudojimo tvarką ir galimus apribojimus nustato TEAMGATE. TEAMGATE gali, įskaitant, bet neapsiribojant, nustatyti: maksimalų Duomenų saugojimo Platformoje laikotarpį; maksimalų el. laiškų skaičių, kurį galima išsiųsti ar gauti naudojantis Paskyra; siunčiamų ir gaunamų el. laiškų dydį; Prenumeratoriui Platformoje priskirtą disko talpą (angl. „disk space“); ir kt.
    2. TEAMGATE neprisiima atsakomybės ir neatsako už: Duomenų praradimą, netinkamą perdavimą ar išsaugojimą, importavimą ar sinchronizavimą; bet kokią komunikaciją, vykdomą Platformos priemonėmis; Prenumeratoriaus ir jo Vartotojų nustatymų Paskyroje konfigūravimą.
   1. Pagalbos tarnyba

   Techninę pagalbą TEAMGATE Prenumeratoriui teiks vadovaujantis Paslaugų lygio susitarimo sąlygomis.

   • Platformos papildymai ir pakeitimai
    1. TEAMGATE nuolat atnaujina bei tobulina Platformą. TEAMGATE gali įdiegti ir suteikti galimybę naudotis Platformos papildymais, tokių papildymų testavimo ir išbandymo tikslais. 

   TEAMGATE pasilieka teisę bet kuriuo metu iš dalies ar visa apimtimi pašalinti ar sustabdyti tokius papildymus iš Platformos, neatsižvelgiant į tai, ar Prenumeratorius apie tai iš anksto įspėjamas ar ne. Sprendimą, ar papildymas pasiteisino, ar tokį papildymą verta įdiegti kaip nuolatinę Platformos mokamą / nemokamą funkcija, savo nuožiūra priims tik TEAMGATE.

   1. TEAMGATE pasilieką teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti / modifikuoti Platformą, neatsižvelgiant į tai, ar Prenumeratorius apie tai iš anksto įspėjamas, ar ne. Tokie Platformos pakeitimai gali apimti, įskaitant, bet neapsiribojant: prekės ženklo pakeitimus (angl. „rebranding“); teisę laikinai ar visam laikui sustabdyti Platformos atnaujinimo ir tobulinimo procesus; sustabdyti Platformos veikimą (atskiro elemento, dalies ar resursų atžvilgiu); Platformos funkcionalumų, kurie prieinami pagal vieną ar kitą Prenumeratos planą, pakeitimus. Tokie pakeitimai, kuriais yra mažinami Platformos funkcionalumai, kurie yra Prenumeratoriui prieinami pagal jo įsigytą Prenumeratos planą, įsigalioja tik pasibaigus aktyviam Prenumeratos laikotarpiui.
   • Platformos naudojimas
     1. Prenumeratorius yra asmeniškai ir visa apimtimi atsakingas už naudojimąsi Platforma, neatsižvelgiant į tai, ar konkrečiu atveju Platformą naudoja Prenumeratorius ar Vartotojas, darbuotojas ar trečioji šalis (įskaitant Prenumeratoriaus rangovus bei agentus).
     2. Platforma privalo būti naudojama laikantis Sutarties nuostatų ir taikytinos teisės reikalavimų. Išskyrus atvejus, kai yra gautas atskiras rašytinis TEAMGATE sutikimas, subjektas, kuris yra tiesioginis TEAMGATE konkurentas, negali naudotis Platforma.
     3. Naudodamas Platformą, Prenumeratorius gaus tam tikrą komunikaciją iš TEAMGATE. Ši komunikacija (pvz., pranešimai, administraciniai pranešimai ir kt.) yra Platformos dalimi ir Prenumeratorius negalės atsisakyti juos gauti.
   • Prieiga prie Platformos
     1. Platformos naudojimui yra būtinas internetas. Platforma pasiekiama per Tinklapį arba Mobiliąją aplikaciją.
     2. Prenumeratorius prisiima ir padengia bet kokius trečiųjų šalių taikomus mokesčius, susijusius su prieiga prie Platformos (pvz., interneto tiekimo išlaidos) ir įranga, kuri reikalinga, norint naudotis Platforma.
   • Mobilioji aplikacija
    1. TEAMGATE sudaro galimybę Prenumeratoriui ir jo Vartotojams Platforma naudotis per Mobiliąją aplikaciją. Platformos versija, kuri pasiekiama naudojant Mobiliąją aplikaciją, gali turėti mažiau funkcijų ar įrankių. 
    2. Tokios Mobiliosios aplikacijos yra laikomos Platformos dalimi, todėl jų naudojimui taip pat taikomos Sutarties sąlygos. TEAMGATE siūloma Mobilioji aplikacija yra nemokama; nepaisant to, jei bet kuri trečioji šalis (pvz., Google Play, App Store ir kt.) taikytų papildomus aplikacijos atsisiuntimo / įdiegimo mokesčius, tokias išlaidas prisiima ir turės padengti Prenumeratorius.